26/3/10

ESPIGUES PEL TURISME RURAL


Aquesta setmana es va presentar el nou model de categorització per espigues del turisme rural. Aquest és d’adscripció voluntària pels establiments i té per objectius consolidar el turisme rural català, ajudar a fidelitzar el client i millorar la promoció exterior, entre d’altres.
Es tracta d’una ordenació complementària a la legislació actual definida amb voluntat de facilitar eines de competitivitat al turisme rural català. Les categories permetran identificar i garantir els nivells i estàndards de servei dels establiments de turisme rural, en funció de la categoria assignada.
El nou sistema gira al voltant de dos eixos principals:
1.La voluntarietat: El model CaTR és d’adscripció voluntària. L’accés a una categoria concreta és una decisió lliure del titular de l’establiment de turisme rural, motivada per uns objectius de millora qualitat, promoció i major identificació i presència en el mercat, però en cap cas com un requisit de legalitat de l’establiment. Les condicions normatives de funcionament dels establiments de turisme rural a Catalunya continuen regides pel Decret 313/2006, de 26 juliol, pel que es regula els establiments de turisme rural són d’obligat compliment, sempre i en tot cas. En aquest sentit, els establiments de turisme rural que vulguin obtenir una categoria determinada hauran d’acreditar el compliment de tots els paràmetres normatius definits en l’esmentat decret.
2.Corresposabilitat público-privada en la definició i gestió del model: El model CaTR és el resultat de l’esforç conjunt de la Direcció general de Turisme i les dues entitats més representatives del sector del turisme rural català, TURALCAT i CONCATUR, amb l’assessorament tècnic extern de la catedràtica de l’UAB, Gemma Cànoves.
Per a l’adscripció al CaTR es segueixen les següents fases:
1.Procés d’autoavaluació: els titulars de l’establiment comuniquen a l’administració turística el compliment dels criteris determinats en atenció als paràmetres definits en el model.
2.Procés de verificació: la Direcció general de Turisme comprova la certesa de la comunicació facilitada, a través d’una verificació tècnica, i es proposa, en el seu cas, l’atorgament a l’establiment de la categoria acreditada pel seu titular.

Per identificar les 5 categories el model utilitza la representació gràfica de l’espiga, de forma que obtenim la següent categorització gradual:
CATEGORIA CATEGORITZACIÓ
Categoria Bàsica 1 espiga
Categoria Confort 2 espigues
Categoria Gran confort 3 espigues
Categoria Superior 4 espigues
Categoria Singular 5 espigues

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada